rocketmail

Az Adatkezelő neve, elérhetőségei

Cégnév: Interart Consulting Számítástechnikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 1147 Budapest, Huszt utca 38. 4. em. 2. ajtó
E-mail cím: info@rocketmail.hu

A honlapon végzett adatkezelés jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama (tájékoztatás a Rendelet 13. cikk alapján):

Az adatkezelés megnevezése:
A kapcsolatfelvétellel együtt járó adatkezelés:
Az Adatkezelő a részére érkezett kérdéseket, tájékoztatáskéréseket megválaszolja. Az Adatkezelő részére e-mailben, telefonon és a honlapon lévő form beküldésével lehetséges érdeklődést küldeni, aminek megfelelően az Adatkezelő szóban (telefonon) vagy írásban (e-mailben) adja meg a szükséges tájékoztatást. Amennyiben telefonon történik a válaszadás, előzetesen történik a felek között egy időpont egyeztetés.
Az adatkezelés jogszabályi háttere:
Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) rendelet (Rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásai jelentik.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja:
Az adatok kezelésének célja az, hogy a feltett kérdésére válaszolni tudjunk az Ön számára.
A kezelt adatok köre:
A kapcsolatfelvételkor név és elérhetőség (e-mail cím és/vagy telefonszám) megadása szükséges.
Az adatkezelés időtartama:
A kapcsolatfelvétel során küldött üzenetek és abban a személyes adatok kapcsán bármikor lehetősége van a kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok törlését kérni.

Tájékoztatás adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységéről

Az Adatkezelő által igénybevett rendszergazda a Rewaresoft Kft.

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. Az Adatkezelő a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja. Az Adatkezelő az adattovábbításokról a Rendelet elvárásainak megfelelőség érdekében összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő oldalait mindenki csak saját felelősségére látogathatja, illetve használhatja. Az Adatkezelő nem vállal felelősséget azokért a veszteségekért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó károkért, amelyek az oldalain közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból, illetve a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó – akár előzetes értesítés nélküli – szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldal tartalmának törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása, illetve megsemmisülése következtében keletkeztek.

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő technikai és szervezeti intézkedéseket tett a biztonság érdekében, hogy a Felhasználók személyes adatait megóvja az adatvesztéstől, adatmegsemmisítéstől, adatmanipulációtól és a jogtalan hozzáféréstől.

A Weboldal szabványosított biztonsági intézkedéseket alkalmaz. A védett tartományok böngészőben a lakat szimbólumról ismerhető fel. A biztonságos kapcsolatok általában címükben is felismerhetők, amelyek „https://" kezdetűek. A lakat jelre duplán kattintva részletesebb információk találhatók a biztonsági tanúsítványról.

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő védekezzen a kiber-támadásokkal és csalásokkal szemben, tűzfalakat használ és ennek megfelelően dolgozza fel, kezeli a személyes adatokat (IP-címeket, a honlap meglátogatásának időpontját) is.

A honlapon megjelenő adatokat szolgáltató szerver elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A honlapon megjelenő adatokat jelszóval védett, korlátozott hozzáférésű adatbázisban tároljuk.

Az Adatkezelő minden munkatársának kötelessége, hogy betartsa az adatokkal kapcsolatos titoktartást, vagyis bizalmasan kezelje a személyes adatokat, továbbá az Adatkezelő a biztonsági intézkedéseit a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan átdolgozza.

A Felhasználó kizárólag olyan adatokat adhat meg, amelyek kapcsán igazolni tudja, hogy az adatokat jogszerűen adja meg az Adatkezelőnek. A Felhasználó köteles a regisztráció során a valóságnak megfelelő és teljes információt közölni a regisztrációs adatlap kérdéseire vonatkozóan, valamint a regisztrációs adatokat változás esetén megfelelően frissíteni. A Felhasználó által nyújtott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága esetén az Adatkezelőnek jogában áll részlegesen vagy teljes mértékben felfüggeszteni vagy megszüntetni a Felhasználó hozzáférését. Az Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a Felhasználónak a Weboldal használatához és hozzáféréséhez való jogát, amennyiben a Felhasználó megsérti a vonatkozó felhasználási feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A Felhasználó tudatában van annak, hogy harmadik személyek személyes adatai jogi védelmet élveznek, azok megsértése jogi eljárásokat vonhat maga után, amelyért a felhasználó kizárólagos és teljes felelősséggel tartozik.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az Adatkezelő az alábbiakban az Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kívánja nyújtani. Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolta az Ön érintetti személyazonosságát.

Az Adatkezelő elősegíti az Ön alábbiakban írt, Rendeletben rögzített jogainak a gyakorlását. Az Adatkezelő az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelem teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy Ön, mint érintettet nem áll módjában azonosítani.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást is elektronikus úton adja meg az Adatkezelő, kivéve, ha ezt Ön másként kéri.

Ha az Adatkezelő nem tenne intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a tájékoztatást és az intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban, ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az alábbi érintetti jogokhoz kapcsolódó kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az adatkezelés során Önt megilleti:

a tájékoztatáshoz való jog és a hozzáféréshez való jog:
„Szeretném megtudni, hogy milyen adatokat tárolnak rólam, és azokat mire használják.”
Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat,
illetve
„Hozzá szeretnék férni az adataimhoz, hogy lássam, milyen adatokat tárolnak rólam.”
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon személyes adatai kezeléséről a Rendelet 15. cikk (1) bekezdés a)-h) pontjaiban foglalt tartalommal;
az adatok helyesbítéséhez való jog:
„Javítani szeretném a hibásan rögzített adataimat.”
Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse, kiegészítését. A kérésének az Adatkezelő késedelem nélkül, de legkésőbb 1 hónapon belül eleget tesz;
az adatok törléséhez való jog:
„Szeretném, ha törölnék az adataimat.”
Önnek lehetősége kérni, hogy az Adatkezelő az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha
 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Ön visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Ennek kapcsán felhívjuk figyelmét, hogy az adat törlése adott esetben a szerződés teljesítését vagy a szavatossági, jótállási, terméktámogatási és igényérvényesítési jogok érvényesítést érintheti, amely törlés esetén felmerülő valamennyi kárért kizárólag Ön felel.
A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontjával, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).
Az Adatkezelő nem hozza nyilvánosságra az Ön adatait, így amennyiben elfeledtetéshez való jogával kíván élni, azt adatfeldolgozási tevékenységet végző adatfeldolgozói vonatkozásában érvényesíti;
az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog:
„Szeretném, hogy addig ne használják az adataimat, amíg nem ellenőriztem annak jogosságát.”
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
 1. Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e.
Ha az adatkezelés a fenti okok valamelyike alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
az adathordozhatósághoz való jog:
„Hozzá szeretnék férni az adataimhoz, és ezeket el szeretném vinni más adatkezelőhöz.”
mivel az Adatkezelő nem végez automatizált adatkezelést, az Ön joga arra, hogy hozzájárulása alapján vagy az Önnel létrejött szerződés kapcsán Önre vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja vagy egy másik adatkezelőnek való továbbítsa (továbbíttassa), nem alkalmazható;
a tiltakozás joga:
„Nem szeretnék hírleveleket, promóciókat kapni, ha arra nem iratkoztam fel.”
Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
 1. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása közérdekű feladat végrehajtásához vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és a Rendelet 21. cikk (1) bekezdésében, illetve az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben (alátámasztott kényszerítő erejű jogos indok fennállása esetén), illetve
 2. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a rá vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogszabály korlátozhatja a fenti jogokat egyebek mellett bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése vagy a vádeljárás lefolytatása, illetve büntetőjogi szankciók végrehajtása, beleértve a közbiztonságot fenyegető veszélyekkel szembeni védelmet és e veszélyek megelőzését; az érintett védelme vagy mások jogainak és szabadságainak védelme; valamint polgári jogi követelések érvényesítése (Rendelet 23. cikke), amely körülményről adott kérelem esetén Önt tájékoztatja a fentiekben írt feltételek szerint.

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk továbbá, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A honlapon megtekinthető a hatályos Adatkezelési Tájékoztató, annak változásáról a Felhasználókat hírlevélben tájékoztatja az Adatkezelő.

Az oldal nem használ funkcionális, marketing és statisztikai célú sütiket (cookie-kat).

MSZT
IQNET
Nyilvántartási szám:
ISO/IEC 27001: IBIR/053-52